HEXRY B.H.BE AHJFGY

RBR

fQK98

s Ali/ti

SilBRARYQE

mW

. . . ...

' A

mm

n

MM

r

, F-. M

mffj SifM

m

m,, > >!$m

Wm

is mJ/f

'mmm hi

IIP mm

c

m\ if

#w

fe

S "

gSggp. ■'.. MSSBuMmffn

;-&at«5re, . e/ciEvI jfl

sr '-“ - /*.c' ' rT> IMi J / tr Ari

f . .

(i /' v:..-;

J

m&r 's l

Jife

yjjt, ■;

EL. y i

gCV>^5»j/ i8

ki '

,

f-

(

f

V

5

-

.

\

r

K

1

'

-

«

*

NICOLAI JOSEPH1 JACQIUN

AMERICANARUM

IN qua yi

AT) L1MN.VANUM SYSTEMA DETERMINATA §Sj (p DESCRIPTAQUE SIS I UN I IIK PIAM V ILLA, QUAS |£f 16 IN INSIDIS MARTINICA.JAMA1CA, DOMIMjO, ALL|^ 1 ji%

I ISQUE.ET 1NVICINA CONTINENTIS PARTE, f{^,

II 4 ^-ORSI KIAX I 1 RARIORES, ADIFU IS *'//(?> g®^ICONIBUSADAUTORISARCHETYEA Jbf7k>>

m PICTIS. ,0/^

FRANCISCO L

ROMANORUM IMPERATORI

SEMPER AUGUSTO,

GERMANI.* ET HIEROSOLYMARUM

REGI,

MAGNO DUCI HETRURIJ,

DUCI LOTHARINGIJJ, &c. &c. &c.

'i 'entia extenfa cf nobilifiima , quam Naturalem vocamus , cf qua mortalibus ea data felicitate videtur 5 ut pofiint omni pqffu Jlupen - operibus fuis fapientiam famini Creatoris infinitam intelligere ac venerari; hujus , inquam , [cientia a quam , TU PRINCIPUM AUGUSTIS¬ SIME ^ & f nuptibus illuftras regiis , S5 habes in deliciis TUIS ^ non infima certe pars eft illa , qua in plantarum cognitione verfatur , audit que Botanica .

Hac exculta nofiro quam maxime avo , auctaque incredibiliter ; tum etiam nobilitata Regum Magnatumque favoribus eximiis; nec cultorum minus debita periculis cfjiidon; nunc ad iftud certitudinis ac decoris er edi a fiftigiulnjpeciatur 3 quod illi optarunt fortajfe majores ndjiri , fperare aufos vix credo~fuiffi\

i

r s CJ

d

cr*

Quum tamen , dejiderentur ad Rei Herbar ice perfe&ionem ^ fuperfint innumera ; & ad hanc accelerandam contribuere pro viribus dataque dccqfione teneatur publica utilitatis amans quisque Botanicus ; hinc etiam ego , fecutus genium meum , r araque ad hunc nfiis opportunitate 5 conferre aliquid cogitavi debui in artis laudata ampliationem. Quod ut nuncupem Sacra CJESAREJE MAJESTATIS TU AI Augufto Nomini 3 concejfit mihi illa , qua prqfequi mefemper dignatus es 0 memoria mea excidet nunquam , Jzmima TUA

atque innata Clementia . Ad nuncupandum vero me movit cauja non levis ;

A

De-

Defcribuntur enim in hoc opere Jiirpes illa , magnam partem quas nunc alit hortus elegant ijjimus TUUS \ quas ut defcrihere pojfem , Jludiofa impulit TE TUA in Hi/t oriam Naturalem propeifio ? folaque munificentia TUA effecit Scilicet nullis parcens fumptibus , tribus que adjunctis in auxilium itineris Jbciis , mihi in mandatis dedifii ? infidas adire Cari b a as vicinamque Continentis Ameri¬ cana plagam; ubi quidquid in tribus Natura *regnis occurreret TUA dignum ~ attentione 5 id colligerem 3 transmitteremque , fplendidijfimis TUIS Natura Ga- zophylaciis dicandum.

Patere igitur , CaESAR CLEMENTISSIME , deponi ad pedes MA¬ JESTATIS TUAE hoc opus. Da, iisdem 5 quibus ortum debet Juum ^ titulis aujpiciisque fuper biat ^ in lucem publicam proditurum* Ut , Ji qua ex hoc fiat /cientia amcenijfima accejfio , forte e/t non mediocris ; fi qua hinc nata emanet

utilitas ;Ji denique artis amatoribus -voluptas creetur aliqua; id omne jbli TIBI 7 (ferri oportere acceptum 3 refcifcat fera pojleritas .

J

uas per quadriennium in America torrida peregrinanti contigit mihi obfervare ftirpes rariores, has ad Rei Herbaris augmentum, eorumque, qui fcientis huie amoeniffims (ludium navant, oblecta¬ tionem, enumerare in hoc opere, & qua potero perfpicuitate, tradere inditui. Glua in re (1 gratam eruditis operam me pofuiffe, intellexero, nunquam erit, quod poeniteat me aut laborum, quos improbos fupera vi, aut vits difcriminum , in qus plurima veni: fed horum tunc jucunda femper accidet recordatio. Sicubi vero Botanicorum exfpedlationi minus fecero fatis, confido fore, ut cum materis amplitudo & diverfitas, tum peregrinantis conditio, habeant aliquid legitims excufationis. Si quid autem prster voluntatem erraverim, lubens feram errati animadverfioneui.

Numerofa profedio in Hifioria Naturali remots ab Europa regiones iffs offerunt perito indagatori , eaque lingu¬ laria fspe, pulcherrima, onmique digniffima attentione: at cundia hsc unius uti non affequitur hominis induftria, ita nec ingenium capit. Cluis enim (ut in fola Botanice maneamus,) credidiffet, poft inventas in triplici fuo ad infulas Curibsas itinere editasque a magno Plumiero plantas, ibidem adhuc tot latuiife alias, qus ante paucos annos per clariffimum Browneum meoque haud ita pridem ex opufculo innotuerunt orbi? Et quin lic quoque confecta res fit, tantum ahefl , ut affer er e audeam , folam dirpium feraciffimam Martinicam poffe adhuc diu fufficere indefefli excurfionibus Batanici , priusquam exhauriatur,. Nani ipfe ego examinavi non paucas, confpexi plures, quas adumbrare vetuit vel prsceps occafio vel aliarum occupationum multitudo, omnino mihi vifas incognitas. Adde, quod Gramina & Cryptogamas de indudria neglexerim in uni ver fu m : prsterquam enim quod eram tunc temporis in hifce difcernendis difficilioribus minus verfatus, & quod definiri ifiiusmodi plants sgre poffunt absque indi tuta comparatione congenerum & collata audtorum ledtione , quo adminiculo dedi- tuebar utroque; inde etiam aliarum obvia qusrenti copia facile fuperabat vacui temporis momenta; ita quidem ut in lucris ponerem, illis omiffis, in has incumbere examinandas, qus diuturnam operam haud poffularent , adferendo fcilicet hoc padlo (lirpibus obfervatis acceffionem multo uberiorem.

Plumierus, qui ad littora Caribsarurn appulit Botanicorum primus, omnia ibi nova, incognita Europaeis, luaque annotatione digna offendebat. Poterat igitur brevi ditare Botanicani (lirpium rariffimarum indice locupletiffimo ; quem & confeciffe illum fummo cum molimine, grata erga magnum virum & perpetua apud omnes extabit memoria. Eodem fere tempore in infula Jamaicenfi idem praedicit celeberrimus Sloaneus, His fuccedimus poff dimidii fsculi intercapedinem ego & claudimus Browneus, Ad omnem vero paffum nos falutabanc plants a viris modo laudatis jam citatae , quas inter minus

A a

redle

1-efte ample ve defcriptas fufcepimus nobis pra: cseteris illuftrandas , atque his alias nedum obfervatas adjecimus plurimas. Venient fortaffe poft nos alii, qui funt reliquas inveftigaturi 5 ut fic aliquando Flora perfici Caribam, atque in lucem prodire Europ^am , venuftiflima valeat.

In ordinandis ftirpibus meis , viri celeberrimi Caroli Linil&i Syflema Sexuale adoptavi , atque aliis fponte praetuli omnibus: non quod hoc omni parte obfolutum haberem , nec probe intelligerem expertus*, Natur» non raro illud vim in¬ ferre , & multis iisque fiepe inevitabilibus vitiis laborare , quibus tamen nec aliorum carent Syflemata alia : feci quia major & diuturnior in hoc perficiendo opera fuit pofka a pluribus 3 tum plantas compleantur in hunc usque diem bene perfpedtas plerasque; & quia hodie generalius efl receptum* Nam quod ad illos fpe<5lat, quibus Naturale Syflema folum jadlatur atque in pretio efl j ego certe , cogitationibus ipfos & deliciis dele6lari fuis , uti facile patior, fic illos rogatos velim, opinionem meam ne ferant molefte ; dum Syflema vegetabilium quodcunque nihil ede aliud judico quam merum ftirpium pro lubitu defiU nitarum vocabularium methodicum. Nec idcirco inficias eo * in Cruciformibus puta paucisque aliis , Naturam videri terminos cladibus flat ue re fixos, qui vel ad ipfas usque in Medicina vires fe extendunt; unde omnino fequitur , affinitates in habitu itnnSluraque plantarum ad earundem cognitionem fumixue ede confiderationis oportere, & magnam fiepe, fi caute procedatur, adferre in Materiem Medicam utilitatem. At vero nullas Natura leges a nobis a (fumi t, quas ipfa prior non pofuit , dedit» que. GLuapropter affinitates, quia has in rebus prodinftis fer vari a Natura videmus, invefligare fedulo nos decebit, quando nata inde dodlrina amplior fine dubio penfatura efl adhibitos labores» Sed quis noflrum affinitatibus lingulis fuos coiiftituec fines? Donec ia noflram notitiam perveniant creata omnia, id nullus animo confidet prudenti : da, pervenerint; idem Na* tur», implicitiffimo & fupra captum noflrum multiplici tramite gradientis, adverfari inflituto, forte tunc tandem intelligeinus». Optimo igitur fummoque jure Varietates & Individua ad Species reducimus certas, & Naturam ducem habemus. Has autem Species fi velimus ad genera Naturalia cogere, ubique Naturam defiderabimus;qiue praefcriptos limites tranfiliens, & noflris nullatenus fe accommodans faltibus , more pergit fuo illudere humanis ingeniis. Erunt itaque arte fadla Genera omnia, qu» ob hoc ipfum nullum unquam condere poterunt Syflema Naturale. At opus efl tamen illis; opus efl Claffibus, & Methodo;-, quibus

s

noflram infcitiam fublevemus atque memoriam, ne multitudine obruamur: quare juvat fadlitiis e Syflematibus aliquod, confilio noflro convenientius , in auxilium vocare ; quorum ne optio deelfet qu te renti , omni induflria caverunt: hujus xvl Botanici.

Magnum fane in Speciebus difcrimen paffim obtinet quoad ipfujn fadtitii Generis charadietem, Nos igitur oportet, omnes & fingulas bene perfpedlas habere , fi hunc talem cupiamus, qui cundlas fideliter fpecies fuas reddat. Id quidem huc usque deficit in generibus plurimis, & deficiet diu; donec cceperimus attente adnotare prodereque fcriptis omnia illa, in qui* bus novae imprimis minusque obvi» fpecies a communi charadlere defiedlant; idque in Individuis pluribus, ne cafu, natur» lufum , charadleris partem dicamus* Hinc ego in defcriptionibus meis , ad vivam femper fiirpem concinnatis, & ad incudem iaepius revocatis, momenta vel minima adduxi; in variantes partes , qua potui diligentia , inquifivi; atque h»c propofui fer- inone, non eleganti ilio quidem comptoque , fed coinpendiofo & perfpicuo, quali principes hodie in arte viri uti confueve- rtmt* Profpexero fic etiam Botanicis, poft me fortaffe olim easdem regiones invifuris , tsdioque ipfos, quod mul- tum ego devorare dobui , levavero certe; fine ulla enim hjefkatione plantas determinabunt jam vulgatas ilico, omiffas- que rite diftinguent.

fore

Fore amem nonnullos, exiflimo, quibus diligentia mea videbitur nimia , quoties advertent, tantam me curam impertiviffe geometriae partium dimenfioni. Lubens profiteor, me hic ultra vulgus non fapuiffe ; & fruticem fruticem,

arborem femper me vocaffe arborem , nulla habita gemmarum ratione. Uti enim pro legitima & flabili obtinenda flirpium definiendarum diftindlione, minus apte & rariflime recurritur ad magnitudinis flatum, nili quando proportionem fervet illa certam; fic contra in planta alicujus defcriptione antea mihi incognitas fi eundla docear, fola magnitudine qualicunque ex¬ cepta, videol* mihi rei fummam defiderare, nec, qualem optarem, poffe ifliusmodi plantas fpeciem mihi fingere. At, in¬ quies, quam hasc ipfa magnitudo nihil variat magis. Sed propterea communiorem illam ubique elegi; indica vique, fi cui effet fubjedla i n conflantis,

Defcripfi porro plantas, quales has ipfa America dedit mihi fpedtanaas* Hoc ideo monitos Botanicos volo, li quando ex iiieis aliquam obviam in caldariis flirpem habeant > ab expofita defcriptione in una alterave parte difcrepantem , ne fcilicet fufpicentur, aut diverfam a mea ignotamque flirpem fe efle adeptos , aut falfa & erronea me tradidiffe. Vidi enim fiepenumero in folo natali plantas , .five Americanas, five Europseas, eleganti fii mas & adfpe6tu jucundas; easdemque, dum colebantur in hortis, nativi oblitas decoris, fqualere totas : alias iterum iflic habitus fui negligentia praetereuntium fu¬ gientes attentionem* hic pulcritudiiiem confecutas novam, omnium ad fe allicere oculos, nec implere poffe.

Virent etiam perpetua fronde in loco natali perennes flirpes illse , quibus folia decidere non indicavi ; etfi in caldaria Europaea translats non femper in hoc morem patrium fequantur, Antlieras antem examinavi , explofo neduin polline turgentes ; quando figuram exhibent flabilem magisque propriam s quum effetas mutationem fubire foleant ingen¬ tem, & induere habitum generaliorem*

Cum autem agebatur de imponehdo flifpi incognita novo nomine, C quae profedlo res* modo ne barbari fimus, nec confufionem pariamus, arbitraria magis mihi videtur qiiain feveriffimis legibus effe obnoxia,) jure quodam meo frui inventor volui ; & vel a Graeca lingua utpote aptiore nomina derivavi ; vel illuflris Plumieri vefligia premens , illa deduxi a viris , qui, quod bene de fcientia noflra meriti effent, digni videbantur, quos Flora compenfaret botanica immortalitate. Nec ve¬ ritus hic fum illorum , inter omnes pauci qui folos fe melius fapere fibi gratis fingunt , judicia. Donec enim pro me , quos fequar, habebo Tournefortium, Boerhavium , Dillenium , Juffiaeos , Linnamm* Hallerum, Burmannum, ipfumque etiam (^reli¬ quos ut taceam eruditiilimos viros) Linn£ame induflriae hoflem acerrimum Heifferum ; donec, inquam, in re mere arbitraria fimilium virorum fententia exemploque ero fuffultus , parvi pendam iflorum futiles cachinnos. Non equidem ifliusmodi nomina aliis propono ; imo qualecunque fignificans prse omnibus reliquis effe feligendum, perfuafiffimum habeo : fed quam raro fmcerum tale occurrat, & quam difficulter in magno novorum generum numero ifliusmodi nomina componi & omnibus tribui poffint, fatebituFexpertus, Expeditum quidem hic fuiffet confugium, fi, quae apud Pedaciura Diofcoridem occurrunt flir- pium hodie incognitarum antiqua & exoleta nomina , Juec plantis ilico meis indidiffem. Sed facra ifla femper habui ; putavi- que, ficuti non temere illa flirpibus Graecis aut in citatis apud veteres regionibus crefcentibus, ita nunquam Americanis fimi- libusve exoticis imponi aut attribui oportere, Q.ua in re ultra modum excedentes Botanici Materiei Mediae hifloriam ineno¬ dabili mulcarunt confufione. Nec etiam, quas nunc ignoramus celebratas prifeis temporibus plantas, ignorare femper fato quodam tenemur. Evenire potefl, quae nobis negetur , ea uti gaudeant felicitare pofleri; ut his illarum plurima innotefeant, cognfeque ufurpata non jufle ab aliis nomina fibi fua vindicent.

B

Si

Si quis eft, qui miretur meam maleque taxet in recenfendis plantarum viribus medicis inopiam, illi refpondeo: folere has barbaros, fi quas noverint efficaciores , ceu folas libi reli&as a novis liofpitibus luis opes, alto perpetuoque ab- fcondere h lenti o, nullo vel pretio vel promiffis emendas, Aliarum autem plerarumque ftirpium vires minus quidem fpedla- tse funt; & hae prodicantur tam vago, & ipfe tam numero in ufuin vocantur, ut medico opus effet annos in eodem loco confidente, qui per repetita experimenta veras detegeret* diftingueretque a dubiis & fallis: id quod a peregrinatore cote- rum occupatiflinio neutiquam eft poflulandum*

In citandis au&oribus cavi fedulo, ne deciperer fimilitudine ; quem haud infrequenter errorem fummos etiam Botajii- cos errafle, neminem vel mediocriter in horum leftione verfatum fugere poteft: unde obfcuritas & diflenfio , neceffe efb, oriantur. Id contingere tunc folet praecipue* quando de non vihs nec fatis fufe ab aliis defcriptis judicium ferre , nimium properamus»

i

GLuum obfervabstm , nomina plantarum vernacula crebro differre vel iphs in pagis villisque vicinis, generaliora j il qua erant, notavi; omifi cotera, quo farraginem dumtaxat attuliffent inanem.

Icones, quibus hoc opus illuftravi* a me fuerunt in ipfa America ad vivas plantas magnitudine naturali delineat*» In his perficiendis omnem adhibui curam, ut efleht exadtiffimae; atque ita illas ornavi , ut ne oculis placerent magis , quam litarent veritati»

In hac altera editione Syftema Linnsei citavi, a clariffimo Joanne Ahdraea Mutray anno 177 4, editum; ut omiffa h&c citatio plantam ibidem defiderari indicet» Ex aliis etiam operibus meis plures plantas huc reduxi, qui huc pertinebant.

Atque haec funt , qus praefari debui } ut aliquam darem operis inftitutique rationem®

M O N A N D R I A.

MONOGYNIA.

-A.LPINIA ( [picata ) floribus fpic&tis» 'Ttib* x, CAL. Spadix fimplex. Spatha fubrotundse, acuminatas, imbricatae» colorata Perianthium monophyllum, tubulofum, trifidum, germini infidens, perfidens: laciniis acutis, ereftis, parvis.

COE. Monopetala, incurva. Tubus oblongus» calyce paulo longiori Limbus trifidus* tubo longior: laciniis lanceola* tis , concavis , acutis , ereftis > intermedia incumbente la¬ teralibus*.

Neftarium monophyllum» corollam leviter fuperans, eredluni. Tubus ventricofus, fuperne per totam longitu¬ dinem fidus» infertus tubo corollas. Limbi labium inferius unicum, undulatum, fubtrifidum, obtufuin, antrorfnm inter lacinias laterales corollse leviter propendens.

5TAM. Filamentum unicum » e dorfo tubi corollse ortum , ca¬ naliculatum , apice fimbriatum , ne6tario oppofitum » cum eodemque corollam internam bilabiatam mentiens. Anthe- ras gemina, lineares, filamenti internae parti longitudinali- ter juxta invicem adnatas*

PIST. Germen fubrotundum , inferum. Stylus filiformis» fere longitudine filamenti » eidemque inter antheras accumbens. Stigma capitatum» compreffum, inferne corpufculo biglan» dulofo inftru6lum.

PER. Capfula obfolete trigona, coronata calyce» trilocularis, tri valvis.

SEM. Plura, oblonga , in&qiialia , obtufa , nidulantia in pul¬ pa mollio

Radix perennis , carnofa» inasqualis, candida; culmos producit plures , fubgeniculatos , fuberedbos, teretes, glabros, pedem unum alterumve altos. Hos ornant folia oblonga, acuminata, bafi attenuata, nitida, integerrima, alterna, do¬ nata petiolo breviffimo teretique ; floralia fub fpica plerumque quaterna. GLuemlibet terminat culmum fpica conica, folitaria, & denfiffime compa6la e fpathis coccineis , eradis , coriaceis» imbricatis» Sc unifloris. Ab inferioribus fucceflive prodeunt flores inodori, flavi» pollicares» cito marcefcentes. Martini- cenfes , a quibus Canne de riviere live Arundo fluviatilis ap¬ pellatur , radicum culmorumque deco6ba paflim adhibent in Gonorrhoea aliisque morbis pro potu refrigerante » admittis non raro aliis etiam herbis. Negant floris color foliique gla- brities fumma, ede hanc plantam Pifonis Jacuacangam Marc- graviique Paco Caatingam ; nili lue varient in variis regioni¬ bus. Perperam Linnasus conjicit, a Cotto arabico hanc non differre, longe alia planta» uti ex Cotti datis deferiptionibus iconibusque nimiopere elucet. Transmida radix in horto Csem fareo per paucos annos laste vegetavit, floruitque; dein periit.

Crefcit in Martinica ad ripas herbaceas torrentum» & in montibus umbrolis humidis. Vidi florentem Septembri & Odtobri.

D I A N D R I A.

MONOGYNIA.

I.g| USTICIA C/pino/a) fruticofa; fpiiiis axillaribus; pedun- culis lateralibus. Tab . a. Linn, fyft.

CAL. Perianthium quinquepartitum perfittens: foliolis lan-

ceolato - linearibus, acuminatis, erecbis, tubo corollse duplo brevioribus.

COR. Monopetala, Tubus fubcylindricus , eredbus. Limbus

rui-

'i'

ringens, tubo duplo brevior: labio fuperiori bifido, ftibe- reflo : labio inferiori trifido , reflexo : utriusque laciniis ovatis «, obtufis, fubasqualibus.

STAM. Filamenta duo filiformia , petalo breviora, ejusdem- que tubo per totam longitudinem adhata. Anthene oblongae, didyms.

PIST. Germen oblongum. Stylus filiformis «, eredlus, flami¬ nibus brevior. Stigma fimplex, obtufuih.

PER. Capfula oblonga, bafi attenuata, fuperne craffior, obtu- fa cum acumine, cemprefliufcula, magna, fuperne bilocu- laris, bivalvis: valvulis navicularibus, ungue elaftico. SEM. in quolibet loculamento bina, fuborbicularia , compref- fo - plana , emarginata.

Frutex quinquepedalis in ramos dividitur paucos, te¬ retes > infirmos, lentos, foliofos, & longiifimos. Folia funt ovata vel ex lanceolato ovata , integerrima , obtufa , nitida, oppofita , petiolata , circiter fcmipollicaria. Spinis armatur fubulatis, acuminatis, fortibus, oppofitis, patentiflimis, duplo brevioribus quam funt folia , in quorum axillis locantur» Ftsec vero inter fpinasque pedunculi exeunt terni vel quaterni , iini- flori, breves, oppofitique ; qui flores fuflinent inodoros, pol¬ lice breviores, corolla purpurea»

Non video, cur fejungenda* a Jufticiis Diantherse fiiit; quum & habitu & cbaradlere nimium quantum congruant, & folum difcrimefi in anthera unica vel duplice, eidem filamen¬ to inhaerente, confiftat.

Crefcit in fruticetis & arbuftis maritimis circa Portum Principis in Domingo. Januario flores & frudlus maturos collegi»

2. JUSTICIA O%0®/) ffiiticofa $ floribus axillaribus j fefii- libus. Tab . 3. Linft. fyft, 5 ’9.

CAL. corollas tubo triplo brevior»

COR. Labium fuperius integerrimum , acutum qu STAM.

PIST»

PvELIGLUA j ut in Jufticia fpinofa.

Planta fruticofa , eredla. Rami graciles , teretes» Fo lia ovata, acuta, obfolete crenata, breviter petiolata, oppo¬ fita. Bradlea* flor ales acutas, exiguae, plerumque binae. Flo res folitarii , axillares, fefliles, inodori, corolla purpurea. De altitudine hujus fruticis , a pecude perpetuo demeffi , vix ferre judicium potui 5 unde bipedalem raro offendi

Crefcit frequens in infula* fandi i Euftachii fepibus, & fruticetis. Florentem vidi Julio & Augufto

3. JUSTICIA {pefforalis) annua ; panicula dichotoma. Tai* 4 CAL. Foliolum fuperius duplo brevius reliquis.

COR» Tubus rugofns , limboque brevior» Labium fuperius integerrimum, concavum.

STAM. ut in Diantbeva Limiar.

PIST. Stigma acutum»

RELIQ.UA , ut in Juflicia fpinfcu

Planta eredla* duos tresve pedes alta, herbacea , ra dice forte annua* Folia habet lanceolato - acuminata , bipol-1 Ficaria* Paniculas terminales * dichotomae, tenues. Flores nu- meroli, rubelli, felfiles, bradleis fuffulti fetaceis. Tota plan¬ ta odorem fpirat foeni recens colledli cum aromate levi atque reficiente conjundlum» Syrupum inde cum faccharo confici-

ut in Di anthera Lihnah

unt incolae adverfus pedloris morbos Iandatiffimum. Cum fale marino tiifa folia prodefie in vulneribus feruntur; unde no¬ men apud Gallos obtinuit Herbe a cbarpentier feu Herbas ligna¬ rii, quod ille prae beteris, opera fua vulneribus expolitus, eadem indigeat, utique foleat.

Crefcit in Domingo & Martiniba. Florentem utrobique Januario vidi.

4. JUSTICIA ( eufta chiam ) foliis lanceolato - oblongis 5 pe¬ dunculis multifloris; bradleis linearibus, apice latiufculis, acuminatis. Tab, 5".

COR. Limbus rugofus , longitudine tubu Labium fuperius bidentatum, acutum»

STAM. p . ..

PIST ^ 111 Dianthera Lin?neio

RELIQ.UA , ut in jfufticia fpinofa .

Frutex inelegans , eredlus , tripedalis. Caules ligncfli, teretes, fragiles. Folia lanceolato oblonga, acuminata, in¬ tegerrima, glabra j breviter petiolata, oppofita, tripollicaria. Pedunculi communes racembfi , parum divifi , terminales mul¬ tiflori , axillares plus minus triflori. Bradleae plerumque ter¬ nas, calyce breviores. Flores inodori, fesquipollicares, co¬ rolla purpurea. Capfulse cuneiformes.

Palfim cirefcit ili collibus apricis aridis infulas fandi i Euftachii. Vidi florentem Septembri»

JUSTICIA ( marthucenfis ) foliis ovato - acuminatis ; pe¬ dunculis trifloris J bradleis oyatis , calyce longioribus» Tabi

CAL. breviflimus.

COR. monopetala, ringens. Tubus tenuis, loiigiffimus; in¬ tortus* Limbi hinc inverfi labium fuperius oblongo- ova¬ tum , concavum , obtufum , fiepius integerrimum , longitu¬ dine tubi, fttu iilferius. Labium inferius oblongum , obtu¬ fum , leviflime tridentatum , revolutum , ejusdem longitu¬ dinis* fitu fuperius.

STAM* ut ih Diantbeva hinncei*

PIST. Stigma interdum bifidum.

RELIQUA, ut in Ju/licia fphihfa*

Planta geniculata , fubereifta, ramofd ; bipedalis, mihi vifa annua. Caules glabri , obfolete fexangulares; Folia in¬ tegerrima, ovata, acuminata; glabra, bppofita, bafi in petio¬ lum tenuem attenuata, infima quinquepollicaria , fequentia fenfim minora, fumtiia vix femipollicaria. Pedunculi axilla¬ res, trifidi, triflori, oppofiti , breves. Bradlese ovatas , con- fcavie, acuminata, integerrimas, glabras, felfiles, oppolitse, fuperiore minore. Flores inodori , fere fesquipollicares, co¬ rolla rubente.

Crefcit in fepibus arboreis Martinicse ; & ad margines fyl varum.

<5. JUSTICIA C cartbagenenfis ) foliis lanceolato - ovalibus, utrinque acuminatis; floribus fpicatis; bradleis oblongo- cu¬ neiformibus. Tab . 7. Linn.fyft. $9+

Planta eredla * elegans in fruticetis fepibusque denfis fexpedalis , ad margines vero eorundem tripedalis, mihi vifa annua. Caules teretes, glabri. Folia integerrima, dorfo ni* eida, facie fcabriufcula, breviter petiolata, oppofita, femipe- dalia* Spicas axillares & terminales. Bradleje fub fingulo fio-

.V""

flore tenue* ex oblongo cuneiformes, obtufie cum exiguo acu* mine , dorfo pilofiufculs * eredis , calyce multo longiores. Flores inodori , fesquipollicares, corolla purpurea , filamen¬ tis candidis* charadlere omnino Juflicis euftachianae*

Crefcit Carthagens indics* prascipue in fylvula* qus pr£dio La Quinta didlo adjacete Floret Qdlobri.

JUSTICIA C pulcherrima') floribus tetrandris* Tah 2J &

fi i. jfJ.

Jufticia fpicis terminalibus , pluribus 5 flore rubro. Lafl. bifP* 244°

CAL> PerianthiUm pentaphyllum, perfiftens: foliolis lanceo- lato - acuminatis , concavis, eredlis, parvis, filperiori re» liquis latiori,

COR. nionopetala * fingens. Tubus compreffus* loiigiflimus, eredlus , bafi leviter fiibrotundus * mox attenuatus , dein feiifim fuperiora verfus in faucein ampliatus^ Limbus bi- labiatus. Labium fuperius eredlum , tubo duplo brevius* feinibifidum : laciniis lanceolato- acuminatis, concavis. La¬ bium inferius trifidum* lacinia inedia lanceolata* acumina¬ ta , plaUa , deflexa , maxima * labii fuperioris longitudi¬ ne! lateralibus acutis, planis, minimis, incifuris exteriori¬ bus multo minus profundis,

STAM. Filamenta quatuor , filiformia* eredla, longitudine

eadem * inferta inferiori parti coroll« , eandemque ferme

sequantia* Antherse oblongas, apice obtufse , bafi acutae,

dorfo viliofie , maxima, longi tudinaliter filamentis affixce.

PISTo Germen oVato- oblongum » Stylus filiformis* eredlus*

longitudine flaminum. Stigma fimplex, acutum,

PER, p . r r

SEM > ut 311 Jufttaa Jptnofa,

Planta fruticofa , perennis , eredla * fexpedalis. Cau les teretes, vix ramofi, ex eadem radice f£pe plures. Folia ovata, utrinque acuminata, margine obfolete denticulata, fa¬ cie glabriufcula * dorfo oblita tomento tenuiflimo & ad tadlum mollia, venis 'adfcendentibus & parallelis notata > oppofita, breviter petiolata , odio pollices longa. Spic« eredi», den- fx , tetragona, tripollicares , axillares oppofita, & termina¬ les plerumque bina* vel quaterna?» Bradlea* fubrotuiido - cor¬ data, Flores inodori , fere bi pollicares * ferie quadruplici longi tudinaliter in fpica ordinati* pulcherrimo confpieui ru¬ bore * quo omnibus palmam concoloribus facile proripiunt, ab ipfis Hibifci Malvavifei , quocum mixtim crefcere folet, floribus folo fulgore fuo iam eminus diflinguendi. Ad Jufli- cias hanc plantam retuli, etiamfi ab his defledlant corolla? flru dlura flaminumque numerus: neque Ruelliis Barleriisve nm- gis convenit | quum petalis ab illis valde difcrepet , fintque flamina femper longitudine «qualia. Forte proprium genus exigit,

Crefcit frequens Carthageno in fylvaticis montis de la Popa. Floret Odlobri & Novembri.

Ie GRATIOLA ( Monnieria ) foliis ovali oblongis \ pedun* culis unifloris J caule repente- Tah 26 10 f 64. Lhm.fyft . 60* jfacq, obft part . x. pag. 4, 1.

Moniera minima repens , foliis fubrotundis ; floribus Angulari¬ bus alaribus. Brown. jam. x. p. 0.96, f. x.

Moniera repens, foliis linearibus oppofitis. Ehret . pitt. t.

14- f. 2.

9

Anagallis corulea , portulaca* aquatico eaule & foliis, Sloan. hift. jam. X, p . 203, t. I2p. f. 1.

CAL. Perianthium pentaphyllum, perfiflens : foliolis acutis, eredlis® Horum tria ovalia, plana, apice patula ; quorum unum duplo latius opponitur binis reliquis. Alia duo lan- ceolato - linearia , concava, cum priorum foliolo latiori bi- nisque aliis cruciatim locantur; quorum Angulorum ad dor- flim adflat bradlea fimilis , at duplo fere brevior latiorque , tandem decidua.

COR. nionopetala* Tubus infundibuliformis , eredlus, caly¬ cem vix fuperans. Limbus quinquefidus: laciniis oblongis, obtufis, planis* tubum fere aequantibus, patentiflimis; quad¬ rum duae , qu«. folioli calycini latioris latus claudunt, pau¬ xillo funt angufliores.

STAM. Filamenta quatuor , fubulata, orta in tubo corollae; quorum duo , inflexa utrinque ad latus laciniae fuperioris petali * tubum fuperant. Reliquis duobus eredlis , brevi¬ bus , ante lacinias corolls angufliores pofitis* Antherae ob- longa? > incumbentes.

PIST» Germen ovatum , calyce duplo brevius. Stylus fili for-* mis, petalo paulo brevior, inclinatus verfus filamenta bre¬ viora. Stigmacapitatum , obtufum.

PER. Capfula ex oblongo ovata, bilocularis, bivalvis.

SEM* numerofa, oblonga, minuta.

Caules rami que teretes & repentes in decurfu radi<* cillas fibrofas ex axillis terra* immittunt* Hi etiamfi fex fep- temve pollicibus longius haud procedant a radice principe, denfa tamen ramificatione & plantularum aggerie ita operiunt folum, ut totum inde virefcat. Folia funt ovali - oblonga , obtufa, glaberrima, integra, glabra* craflula , plana, breVif- fime petiolata , & oppofita, Ex quorum alternis alis pedun¬ culi oriuntur folitarii & foliorum plus minus longitudine , qui florem gerunt Angularem , inodorum , & a me folum vifum album. Tota planta efl fapore amariufculo.

Menfe Decembri vidi crefcentem non procul ab op¬ pido Cap Fran^ois in Domingo in locis limofis & udis.

Xo UTRICULARIA ( montana ) nedlario fubulato, foliis ova¬ tis, integerrimis* Tab. 8. Linn. fyft. 6u

Radices fibrofle * cineres. Solani efculenti modo tu¬ berculis rotundis parvisque diflindls* Scapus fimplex , aphyl- lus, uniflorus vel biflorus* glaber* eredlus, femipedalis. Fo¬ lia radicalia duo, obverfe ovata , bafi attenuata in petiolum, acuta, nitida, integerrima, crafliufcula, avenia, convexa, oppofita, fesquipollicaria. Flos elegans , maximus, albus, calyce & nedlario tindlis levi flavedine.

Crefcit in Martinics altiflimis montibus ; loco pra- tenfi udo & aprico. Florentem vidi Februario.

i* VERBENA C lappulacea j tetrandra; calycibus frudligeris fubrotundis, eredliufculis ; feminibus echinatis. Tab. 9. Linn. fyft . p . 62.

Verbena foliis cordato - ovatis, fpicatis ; calycibus inflatis;

feminibus echinatis. Brown. jam. 5. p. 11 5.

Scorodonia floribus fpicatis purpurafcentibus pentapetaloideis, femine unico majori echinato. Sloan . hift. jam. 1- /;. 174. t . 1 10. f. r.

Blairia. Hoi/ft. amm . berb. 277.

Burfera

IO

*0

Buffeira* 'L&fl, hifp* p . i£4»

Defcriptionem & charaflerem genericum hujus plan- ts optime tradidit Lseffingius, qui confuli poted. His pauca addo» Stigma obtui um refledlitur. Semina fingula funt bilo-

cularia

nimios

& nucleos duos continent, Sloanei exhibet.

Crefeit in plerisque Caribseis*

figura frudlus

T RlANDRlA.

M O N O G Y N I A.

j# IrIS ( rhartinfcenjls ) corollis imberbibus ; germinibus tri¬ gonis ; foveis ad bafin petalorum glanduloiis. Tabi xo. hinni fyft. 79+

CAL. Spatha univerfalis diphylla , bivalvis; valvulis Acu¬ minatis , compreflis , carinatis *> eredlis , marcefcentibus» COR. Petala fex , germini infidehtia. GLuorum tria alterna obovata, obtufa, emarginata cum acumine, concava, erec- tiufcula. Reliqua tria oblonga, prioribus fere duplo mino¬ ra ad medietatem usque eredliufeula , dein introrfum deor- fumque plicata, agice iterum extrorfum reflexo.

Fovea ne&area in quolibet petalo ad bafin»

STAM. Filamenta tria, capillaria, tenella, incurva , peta¬ lis minoribus fere duplo breviora* Anthene oblonga, erec- maximas, pod pollinis explolionem fulco longitudinali angulos fiigmatis firmiter amplexantes* antea libere iisdem fuppofitse.

PIST. Germen oblongum, trigonum j, inferum. Stylus fili¬ formis, eredlus, fere iongitudine filamentorum. Stigma omnium maximum, femitrifidum, patens: laciniis oblongis, fubtus angulatis, er a Ilis , ad apicem levi fimbria coronatis, longitudine petalorum minorum, nec petaliformibus»

PER* Capfula oblonga, obtufa, obtufe trigona, ad femina torofa , trilocularis, tri valvis.

SEM. plurima fubglobofa* difpofita in quolibet loculamento ferie duplici longitudinali.

E radice folida , fubbulbofa > circumdata radiculis teretibus albidis , & fobolifera , caulis exfurgit ereftus , tere- tiufculus, bipedalis, fimplex vel bifariam divifus; quem or¬ nant bafi, Ixiae chinenfis more, folia enfiformia , acuminata > integerrima, rigidiufcula, difiieha, planae bafi carinata, fu- perne fimpiicia , ereftopateutia, pauca» Ex eadem fpatlia fuc- celfive pauci prodeunt flores inodori, flavi, pedunculati , Eruc¬ tura fua a congeneribus in multis diverli : quorum habent pe¬ tala impreflam foveam glandulofam nigram nitiuamque , qua¬ lis confpicitur in pluribus Ranunculis. Semina funt fufca. Ex his Vindobona enata planta > admodum jam radicibus fuis fe propagaverat , at flores non produxit , ac dein periit-

Crefcit in Martinicse pratis montofis fylvaticis hu- mentibus. Floret Novembri & Decembri.

1. HIRTELLa ( americana ) ii. Linn. fyft, 0. oi»

CAL. Periamhinm quinquepartitum , perfidens : laciniis ovato- fubrotundis, concavis, aequalibus, reflexis»

| COR. P etala quinque, fubrtftunda, concava, patentia ^ sequA- lia , decidua.

STAM. Filamenta tria * filiformia j bafi plano - comprefla 0 ere61a, longiffima, perfidentia > tandem fpiraliter involuta. Antherse fubrotundas.

PISTi Germen fubrotundum* villofum , compreflum in late¬ re , cui damen nullum adponitur ; fed e quo ipfo erigitur Stylus filiformis, inferne hirfutus , longitudine fere datui- num. Stigma fimplex.

PER-. Bacca

SEM. unicum >

Arbor ramofa , vigintipedalis vel fepe minus alta. | Folia 'oblonga , acuta, integerrima, nitida, breviter petiola- |ta, alterna i, quinquepollitaria. Racemi terminales * viliofi I laxi , femipedales. Flores inodori , petalis albis , daminibus I dyloque cruciatim pofitis. Fru6tum non vidi maturum.

Crefeit in Martin! c;e fylVis ad ripas torrehtum , ali- a biqtie. Floret Aprili & Majo»

ii HIPFOCRATEA ( [candens)* T&b. 12. hinn* fyjh 7f°

Coa fcandeils , fru&u trigemino. Pium . gen. 8. /V. 88*.

Bejuco pendulus; floribus paniculatis. Lcefl. hifp . 314«.

CAL, Perianthium quinquepartitum , minimum , corolla con¬ color , deciduum 1 foliolis fubrotundis obtufis, patentis*

i fimis.

COR» Petala quinque, ovata, obtufa j patentiflima i inferne plana lateribusque revolutis, fuperne concava apicibusque fubbilocularibus.

STAM. Filamenta tria , fubulata, Orecla ; longitudine co* rollcCj bafibus latifliinis fuperimpofita receptaculo germinis. Antherse latas, utrinque emarginate * fulco transverfali no¬ tatas* ere6las»

J PIST. Germen triquetro -fubrotundum , a corolla remotum per receptaculum proprium difeiforme \ eui pro parte im- merfum. Stylus fimplex, ere61us * longitudine daminum» Stigma fimplex * obtufum»

PER. Capfulse tres, obverfe oblongo - cordata , coni ptefBe , rnagnse * uniloeulares , bivalves: valvulis carinatis *. cadu¬ cis ; remanentibus fufpenfis feminibus.

SEM. in quavis capfula quinque > oblonga, ab invicem valde Comprefla; aiicfa ala membranacea oblonga, tiiagila.

Arbor haec, quam in memoriam fummi Hippocratis nominavit primus ejusdem deteftor Plumierus , tempedate ficca, quas quotannis Carthagenas obtinet , quaque omnes fo- lent arbores foliis omnimode orbari , cura Capparidibus pau¬

cis-

cisque aliis Iste virere pergit*. Csterum inelegans efl ; & vicinis arboribus, quibus fcandendo fe fuftentet , indiget; vo¬ lubilis nunquam a me deprehenfa; quare nomen Linnaei tri¬ viale mutavi* In ramos difpefcitur longiffimos, teretes, len¬ tos , per totam fepe longitudinem ad intervalla ornatos ra- mufculis oppofltis, brachiatis, foliofis, & florigeris. Folia habet ovata aut lanceolata, nitida, leviter ferrata, idque ob- tufe vel acute, petiolata, oppoiita , tres pollices longa, in ramufculis dumtaxat novellis viridibus : locis umbrolis inter¬ dum femi pedalia; in apricis aridiflimis quandoque cralflufcula, ad tadlum pinguia, & cum denticulis leviJiimis integerrima. Corymbi ramoli * interdum ampliflimi, axillares, oppofiti , ra¬ rius etiam terminales. Flores inodori, exigui, e luteo vi¬ rentes. Capfulse glabras, fufcas. Semina fufca. Nullus du¬ bito, quin beati Lasflihgii Bejuco (quo nomine Hifpani plan¬ tam fcandentem in genere appellant,) fit Hippocratea* In flore minimo receptaculum folidum germinis pro nedlario ille habuit ; & germen defcripfit jam adolefcens ; non quale exiflit in prima floris explicatione.

Crefcit in Martinica, Domingo, frequentior Cartha- gense : in montibus; vallibus; inundatis maritimis. Vidi flo¬ rentem Aprili & Decembri. Frudlus Julio collegi; quorum multi corrumpuntur brevi, ut ex femine transmiffo propaga¬ tio in Europa vix fperari poffic.

x. TAMARINDUS ( indicet ). Tub. 13» Linm fyjh 74. jR amb. 2. <jo. t . 23.

Siliqua arabica, quas Tamarindus. Bauh. phu 403.

Balam-pulu RbeeB mal. x. p » 39* £. 23.

CAL. Spatha diphylla * caduca: foliolis ovatis, concavis, ob- tufis , coloratis , petaliformibus.

Perianthium tetraphyllum > deciduum : foliolis ovatis, acutis , planiufculis , reflexis, coloratis , fuperiori & infe¬ riori paulo latioribus.

COR. Petala tria, ovata, concava, acuta, crenata, undula¬ ta, longitudine calycis, omnia bafi furfum adfcendentia & dein reflexa » duobus lateralibus paulo majoribus.

STAM. Filamenta tria , fubulata , ad medietatem usque in unum corpus coalita * arcuata verfus corollam, bafl locata in finu calycis vacuo. Anthers ovatas, incumbentes. PIST. Germen oblongum , compreffum , incurvum , infidens pedicello adnato internas concavas parti receptaculi floris per totam longitudinem. Stylus fubulatus, adfcendens flaminibus paulo longior. Stigma fimplex , obtulum*

PER. Legumen oblongum , compreffiim > obtufum cum acumi¬ ne, ad femina torofiufculum ; cortice veftitum duplici, ex¬ teriori ficco & fragili; interiori membranaceo ; inter utrum¬ que pulpa molli; uniloculare, non dehifcens.

SEM. pauca , angulato - fubrotunda , plano * comprefla , niti¬ da, dura.

Elegantiflima & vafla hsee arbor comam format denfam amplillimamque ; trunco flat cra flo & eredlo; in ramos difpe¬ fcitur liumerofos , prasfertim juniores. Lignum grave & du¬ rum efl. Folia funt pinnata, alterna, quinquepollicaria : fo¬ liolis fine impari utrinque numero incerto circiter quatuorde- cim , oblongis, cum exiguo acumine obtufis, integerrimis, glabris, parvis, oppofitis. Racemi fimplices, laxi, penduli, circiter duodecimflori , longitudine circiter foliorum. Flores fuaveolcntia magna pnediti, plurimi abortantes; fpatha rofea;

calyce flavefeente; corolla lutea variegataque venis rubris. F rudius figura & magnitudine valde variant: nunc redii , nunc incurvi; fi femen continent unicum, magis fubrotundi; fi duo, tria, vel quatuor, inter hasc mage minusve contradli: unde exempli gratia monofpermum difpermumque in icone adjunxi, trifpermumque alium, longitudinaliter dimido cortice nuda¬ tum, ut pulpa interior prodeat in confpedlum. Cortex exte¬ rior in maturo rufus efl , nec quidquam ruboris habet ; in im¬ maturo qui viret: unde falfus color in opere Blackwelliano adpingitur. Pulpa matura libera efl a cortice exteriori, fpa- tiumque hunc inter & interiorem, veluti condenfata, nunc amplius haud replet; fi ifle diffringitur, pedunculo appenfa hseret per pauca ligamenta valida, quas illam ampledluntur, videnturque antea fuilfe vafa fuccum nutrititium advehentia: ab iisdem tamen levi vi folubilis. Solent incolas in duas di- fiinguere hanc arborem fpecies, videlicet in dulcem & in acer¬ bam. Revera dantur iftiusmodi Tamarindi , quarum omnes quotannis fr udius inulto aliis funt dulciores; & vice verfa: fed quum alias iion diferepent, aut foli, in quo crefcunt, di ver- fltati, aut alii ignota mihi caufas attribuendum hoc e fle fapo- ris diferimen, exiflimo. Americanis, pr« casteris autem Cu- racavienfibus, in fumma jeflimatione funt hi frudlus, maturi- que magna copia comeduntur crudi, absque incommodo alio, nifi quod ventrem moveant interdum levius. Mihi fic didli dulces fatis arrifere; femper tamen admifti quiddam depre¬ hendi acerbi, quod linguam vellicabat ingratiis. Martinicen- fes comedere hos potuilfe immaturos, adeoque aufteriflimos, admiratus fili. Ex immaturis & decorticatis condimenta cum faccharo Cubenfes faciunt omnium fapidiflima. Filaineutorum corpus ubi in tres partes feparatur, emittit etiam quatuor Ri¬ pulas fetaceas breves cum iisdem alternantes. Stipula* alife duas , prioribus duplo longiores, enafeuntur e receptaculo fere ad dorfum corporis filamenrofi. Poflunt autem fpedlari has fli- pul^ , ac fi effent aliorum flaminum rudimenta; ita ut tria di¬ cerentur fertilia, fleri lia reliqua; quo certe Caffiis evaderet affinis. Nunquam mihi in America fru61us tam longos, quam Indici ex horto Malabarico & herbario Amboinenfi funt, vi¬ dere contigit. Pulpa, quam in officinis Europasis habemus, faccharo <